Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.poniedziałek, 19 marca 2018 r.

imieniny: Aleksandryna, Józef

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Przetarg na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne

Strona główna » Przetargi » Przetarg na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne

Zawiercie, 2012-04-15

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE WRAZ Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CYWILNĄ I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/N/13. Nazwa zadania: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Adres zamawiającego Ulica POLSKA 21

Kod Miejscowość 42-400 ZAWIERCIE

Telefon: 32 67 234 11

Faks: 32 67 230 03

adres strony internetowej zkm-zawiercie.com.pl

adres poczty elektronicznej zkm.zawiercie@gmail.com

Godziny urzędowania: 6:00-14:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

zkm-zawiercie.com.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (kasa ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 10,00 PLN oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Ubezpieczenie majątkowe budynków i budowli

Ubezpieczenie komunikacyjne 27 autobusów komunikacji miejskiej + samochód osobowo-dostawczy Polonez Truck

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 66510000-8

Pozostałe usługi ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

od 2013-04-30

do 2014-10-29

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) -

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 1 usługi w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

uszczegółowienie - opis wymaganego doświadczenia dla wykonawców

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga

 

1 CENA 100

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2013-04-23 do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Zakład Komunikacji Miejskiej

Ulica Polska 21

42-400 ZAWIERCIE

SEKRETARIAT

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-04-23, o godz. 12:05

w siedzibie zamawiającego

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Ulica POLSKA 21

42-400 ZAWIERCIE

SALA NARAD

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

NIE DOTYCZY

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:146162-2013 Data zamieszczenia 15.04.2013

 

 

 

DYREKTOR

mgr inż. Marek Machelski

 

 

Źródło informacji: Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu. Data utworzenia: 2013-04-05.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2013-04-05 08:46:36.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2013-04-05 08:46:36.
czytano: 2707 razy, id: 41
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-04-15
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-15
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-15
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-15
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-15
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-15
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-15
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2013-04-08
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-08
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-04-05
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2013-04-05
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Jednoosobowa Spółka Gminy Zawiercie, Polska 21 42-400

tel.: (32) 67 234 11, (32) 67 234 12
e-mail: zkm.zawiercie@gmail.com

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu